TE

posted on 29 Oct 2014 11:59 by karari
เพจเสตตัสของอันนาค่ะ
 
เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูล
 
 
ทั้งสองสถานะ เต็ม 5 นะคะ
 
ไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าเกลียดนะ 555
 
ส่วนใหญ่จะเก็บมางอน หรืออาฆาตมากกว่า(เอ๊ะ?)
 
ความชอบ ความเกลียด สามารถขึ้นลงได้
 
คนรู้จัก :
อยากเป็นเพื่อน,สนใจ:
เพื่อน :
เพื่อนสนิท,ชอบ:
เพื่อนแท้,ชอบมาก :
 
ความชอบ:❤❤ ความชอบ:❤
     ความชอบ:❤❤   ความชอบ:❤       ความชอบ:❤        ความชอบ:❤       ความชอบ:
     ไม่ชอบ    :         ไม่ชอบ    :         ไม่ชอบ    :            ไม่ชอบ    :         ไม่ชอบ    :
     ความชอบ:❤    ความชอบ:❤       ความชอบ:        ความชอบ:❤       ความชอบ:
     ไม่ชอบ    :       ไม่ชอบ    :         ไม่ชอบ    :            ไม่ชอบ    :          ไม่ชอบ    : 
     ความชอบ:❤    ความชอบ:❤       ความชอบ:❤        ความชอบ:❤       ความชอบ:
     ไม่ชอบ    :       ไม่ชอบ    :✖       ไม่ชอบ    :           ไม่ชอบ    :          ไม่ชอบ    :  
                      ความชอบ:    ความชอบ:❤       ความชอบ:        ความชอบ:      
                      ไม่ชอบ    :       ไม่ชอบ    :           ไม่ชอบ    :          ไม่ชอบ    :